TÜBİTAK BİLGEM 9 Personel Alacak

TÜBİTAK

BİLGEM

TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE SANAYİLEŞTİRME

BAŞKAN YARDIMCILIĞI

İlan No: TBTK.BİLGEM.TTSBY.2017-2

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.TTSBY.2017-2.1 (İPYY)

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

BİLGEM bünyesinde yürütülen projelerde, çalışma kapsamını belirleme ve proje ekibi oluşturma; proje doküman ve raporlarını hazırlama, idari faaliyetleri ve proje ilerleme toplantılarını planlanma, yürütme, kontrol etme ve proje yöneticisine raporlama; çalışmalar esnasında sözleşme yükümlülükleri ile ilgili faaliyetleri takip etme, paydaşlarla iletişimi koordine etme, yazışmaları yürütme; proje performansını izleme, belirlenmiş metrikleri toplama, raporlama ve iyileştirme çalışmalarına katkı sağlama; proje risk yönetimi ve değişiklik yönetimi faaliyetlerini yürütme; proje kabul faaliyetlerine destek verme, proje varlıklarını ve öğrenilmiş dersleri kayıt altına alma, proje kapanış sürecini tamamlama gibi idari faaliyetlerin yürütülmesinde Yöneticilere destek vermek üzere Ar-Ge Personeli (İdari Proje Yöneticisi Yardımcısı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 9

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

1.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Proje yönetimi standart ve metodolojilerine (Tercihen PMP sertifikası

sahibi) hakim olmak.

Proje Yönetim Araçlarının/Sistemlerinin yönetim ve kullanımı hakkında

(Ms Project, Jira vb.) bilgi sahibi olmak.

Ar-Ge birim/merkezlerinde proje yöneticisi/yardımcısı olarak görev almış

olmak.

Bilişim ve/veya Savunma Sanayii Ar-Ge projelerinde, fikir geliştirme, proje oluşturma, proje yönetimi ve raporlama çalışmalarında görev almış

olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.TTSBY.2017-2.2 (İPYY)

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

BİLGEM bünyesinde yürütülen projelerde, çalışma kapsamını belirleme ve proje ekibi oluşturma; proje doküman ve raporlarını hazırlama, idari faaliyetleri ve proje ilerleme toplantılarını planlanma, yürütme, kontrol etme ve proje yöneticisine raporlama; çalışmalar esnasında sözleşme yükümlülükleri ile ilgili faaliyetleri takip etme, paydaşlarla iletişimi koordine etme, yazışmaları yürütme; proje performansını izleme, belirlenmiş metrikleri toplama, raporlama ve iyileştirme çalışmalarına katkı sağlama; proje risk yönetimi ve değişiklik yönetimi faaliyetlerini yürütme; proje kabul faaliyetlerine destek verme, proje varlıklarını ve öğrenilmiş dersleri kayıt altına alma, proje kapanış sürecini tamamlama gibi idari faaliyetlerin yürütülmesinde Yöneticilere destek vermek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2- Alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

2.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Proje yönetimi standart ve metodolojilerine (Tercihen PMP sertifikası

sahibi) hakim olmak.

Proje Yönetim Araçlarının/Sistemlerinin yönetim ve kullanımı hakkında

(Ms Project, Jira vb.) bilgi sahibi olmak.

Ar-Ge birim/merkezlerinde proje yöneticisi/yardımcısı olarak görev almış

olmak.

Bilişim ve/veya Savunma Sanayii Ar-Ge projelerinde, fikir geliştirme, proje oluşturma, proje yönetimi ve raporlama çalışmalarında görev almış

olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı

bulunmamak,

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,

nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz.) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Sınav Türü KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
Sınav Puanı 1[*] 65 61 173 500 B C C
Sınav Puanı 2[] 70 68 190 520 B C C

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur)İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 17/10/2017 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),

Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış),

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,

Askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli

E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr Telefon: (262) 648 10 00 -2434-1696-3529-3520

[*] Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

[] Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

TÜBİTAK

BİLGEM

STRATEJİK PLANLAMA VE KALİTE YÖNETİMİ BİRİMİ

İlan No: TBTK.BİLGEM.SPKY.2017-1

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SPKY.2017-1.1 Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Merkezimizin kısa, orta ve uzun dönemli bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarına yön vermek amacına yönelik, ulusal ve uluslararası verileri kullanmak kaydıyla, politika ve strateji geliştirecek, bu alanda çalışmalara yön verecek personel (Strateji Geliştirme ve Planlama Personeli) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Enformatik, İşletme Mühendisliği, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Ekonometri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

1.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Politika ve strateji belirleme metotlarını geliştirerek, bu alanda çalışmalara yön verebilecek olmak.

Küresel verileri analiz edebilecek yetkinlikte olmak.

Organizasyonların idari ve süreç bazlı yapılarını inceleyecek ve kıyaslama yapabilecek yetkinlikte olmak.

Periyodik olarak talep edilen raporları hazırlayabilmek.

Ekonomik ve stratejik kapsamdaki kritik Ar-Ge çalışmalarına yönelik odak çalışmaları yürütebilmek.

Ulusal ve uluslararası verileri kullanarak, politika ve strateji geliştirmiş olmak.

Stratejik veri analizinin yorumlanması ve raporlanması konularında deneyimli olmak.

Stratejik planının hazırlanması ve uygulanması konularında deneyimli

olmak.

MS Ofis Programlarını iyi kullanabilmek.

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SPKY.2017-1.2 Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için ;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Merkezimizin yürüttüğü bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarına uygun Kalite Politikaları geliştirecek ve bunu Kalite Yönetim Sistemlerine etkin olarak uyarlayabilecek; BİLGEM’de yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001, AQAP 2110, AQAP 160, vb.) çalışmalarında görev alacak; ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş çalışmalarını yürütecek, belirlenen kalite ve stratejik plan performans hedeflerinin aktif takibini/izlemesini yürütecek ve raporlayacak, sistemin iyileştirmesi için gerekli çalışmaları yapacak personel (Kalite Yönetim Sistemleri Personeli) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik veya Ekonometri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2- Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001, AQAP 2110, AQAP 160, vb.) alanında sistem hazırlık ve uygulamalarını yürütmüş olmak.

Belirlenen kalite ve stratejik plan performans hedeflerinin aktif takibini yapabilmek ve raporlayabilmek.

Kalite sisteminin iyileştirmesi için gerekli çalışmaları yapabilecek yetkinlikte olmak.

Sayısal yöntemler ve veri analizi (istatistik bilgisi) yorumlanması ve raporlanmasında yetkin olmak.

MS Ofis Programlarını iyi kullanabilmek.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı

bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz). Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Sınav Türü KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
Sınav Puanı 1* 60 55 157 480 C C C
Sınav Puanı 2** 65 61 173 500 B C C

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

KPDS :Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS :Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

TOEFL IBT :Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT :Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT :Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE :First Certificate in English

CAE :Certificate in Advanced English

CPE :Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 17/10/2017 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),

Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,

Askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli

E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: (262) 648 10 00 – 2434-3529-1696-3520

TÜBİTAK

BİLGEM

KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

İlan No: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2017-2

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2017-2.1 Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Satınalma Yönetimi süreçlerini mevzuata uygun olarak yürütmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Satınalma alanında en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

1.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

SAP ERP Sistemi MM modülü kullanımı konusunda deneyim sahibi

olmak.

Satınalma operasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.

Microsoft Office uygulamalarına hakim olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2017-2.2 Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

BİLGEM projelerinin mali analiz ve raporlama süreçlerinde görevlendirilmek üzere

personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

SAP FI ve CO modüllerine hakim olmak.

Maliyet Muhasebesi tecrübesine sahip olmak.

MS Office programlarını etkin şekilde kullanabilmek.

Raporlama yetkinliğine sahip olmak.

3- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2017-2.3 Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Tesisat proje ve şartnameleri keşif, metraj, yaklaşık maliyet, şantiye kontrolleri ve hakediş hazırlanması faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren, Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

3.2.2- Elektrik tesisat proje ve saha (şantiye) uygulamaları alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

3.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

AR-GE amaçlı inşaat projelerinde görev almış olmak.

Kuvvetli Akım ve Zayıf Akım Tesisatı konularında tecrübeli olmak.

Elektrik tesisatlarına ait proje ve Teknik Şartname hazırlama konusunda tecrübeli olmak.

Keşif, metraj, yaklaşık maliyet ve hakediş hazırlama konularında tecrübe sahibi olmak.

MS Ofis ve Autocad programlarını iyi derece kullanabilmek.

Uygulama alanlarında şantiye tecrübesine sahip olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı

bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

f) Alanında doktora mezunu olan adaylardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz). Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Sınav Türü KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
Sınav Puanı

1*

60 55 157 480 C C C
Sınav Puanı

2**

65 61 173 500 B C C

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru

Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 17/10/2017 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Her bir pozisyon için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine

göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek

puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel

Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).

Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi).

YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı).

Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi.

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü.

Askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: (262) 648 10 00 – 2434-3529-1696-352

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz