TÜBİTAK Personel Alacak

TÜBİTAK

TÜBİTAK İLETİŞİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan No: TBTK.TÜBİMER.2017-2

1- Referans Kodu: TBTK.TÜBİMER.2017-2.01 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

TÜBİTAK birim ve süreçleri ile ilgili olarak TÜBİMER’e yapılan itiraz, şikayet ve görüş/önerilere ilişkin başvuru ve değerlendirme süreçlerini yürütmek, tüm değerlendirmelerden sonra alınan kararın başvuru sahiplerine geri bildirimini sağlamak ve yönetim bilişim süreçlerini koordine etmek.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

1.2.2- Tercih edilen nitelikler;

Süreç yönetimi, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti konularında

deneyimli olmak.

Yönetim bilişim sistemleri uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Raporlama konusunda yetkin olmak.

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) programlarına hakim olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.TÜBİMER.2017-2.02 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

TÜBİTAK birim ve süreçleri ile ilgili olarak TÜBİMER’e yapılan itiraz, şikayet ve görüş/önerilere ilişkin başvuru ve değerlendirme süreçlerini yürütmek, tüm değerlendirmelerden sonra alınan kararın başvuru sahiplerine geri bildirimini sağlamak ve yönetim bilişim süreçlerini koordine etmek.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi İktisat, İşletme, Maliye veya Ekonomi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2- Tercih edilen nitelikler;

Süreç yönetimi, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti konularında

deneyimli olmak.

Yönetim bilişim sistemleri uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Raporlama konusunda yetkin olmak.

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) programlarına hakim

olmak.

3- Referans Kodu: TBTK.TÜBİMER.2017-2.03 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

TÜBİTAK birim ve süreçleri ile ilgili olarak TÜBİMER’e yapılan itiraz, şikayet ve görüş/önerilere ilişkin başvuru ve değerlendirme süreçlerini yürütmek, tüm değerlendirmelerden sonra alınan kararın başvuru sahiplerine geri bildirimini sağlamak ve yönetim bilişim süreçlerini koordine etmek.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3.2.2- Tercih edilen nitelikler;

Süreç yönetimi, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti konularında

deneyimli olmak.

Yönetim bilişim sistemleri uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Raporlama konusunda yetkin olmak.

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) programlarına hakim

olmak.

4- Referans Kodu: TBTK.TÜBİMER.2017-2.04 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (AYEK) ile TÜBİTAK Endüstriyel Etik Kurulu (ENDEK) kapsamında gerçekleştirilecek başvuru süreçlerini yürütmek, değerlendirme süreçlerini koordine etmek ve değerlendirme sonrası alınan karara ilişkin geri bildirimleri sağlamak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

4.2.2- Tercih edilen nitelikler;

Raporlama konusunda yetkin olmak.

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) programlarına hakim olmak.

5- Referans Kodu: TBTK.TÜBİMER.2017-2.05 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca TÜBİTAK’a yapılan bilgi edinme başvuruları ile Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) tarafından iletilen başvurulara ilişkin süreçleri yürütmek. Yapılan başvuruya ilişkin değerlendirme süreçlerini koordine etmek, değerlendirme sonrasında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara geri bildirimleri sağlamak.

TÜBİTAK, destek programları, burslar, yarışmalar ve yayınlar hakkında her türlü soru ve başvurunun etkin ve hızlı şekilde yanıtlanması için öğrenci, akademisyen, firma, araştırmacı ve diğer vatandaşlardan gelen çağrıların karşılamak ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

TÜBİTAK dergileri, kitaplar ile bu kaynakların e-satış ve abonelik işlemleri, proje bazında danışmanlık, eğitim ve destek talepleri için yönlendirme yapmak.

TÜBİTAK İş Uygulama Yazılımlarının kullanımına ilişkin yönlendirme ve bilgi desteği, alınan kayıtlar doğrultusunda oluşturulan istek, dilek ve şikayet raporlarının ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Halkla İlişkiler, İletişim, Gazetecilik veya İletişim Tasarımı bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

5.2.2- Tercih edilen nitelikler;

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

İletişim kabiliyeti yüksek, dış ve iç paydaşlarla iletişim sağlamaya yatkın olmak.

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) programlarına hakim olmak.

6- Referans Kodu: TBTK.TÜBİMER.2017-2.06 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

TÜBİMER’e ait web sitesinin yönetimini ve TÜBİMER web sistesinin TÜBİTAK mevcut sistemleri ile entegrasyonunda koordinasyon sağlamak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

6.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünü bitirmiş olmak.

6.2.2- Tercih edilen nitelikler;

Veri tabanı sistemleri ve yazılım uygulama ihtiyaçlarını karşılayabilecek tecrübeye sahip olmak.

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) programlarına hakim

olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı

bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Sınav Türü KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
Sınav Puanı 1* 60 55 157 480 C C C
Sınav Puanı 2** 65 61 173 500 B C C

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 31/10/2017 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),

Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında

(www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:221, 06100 Kavaklıdere-ANKARA

İletişim: Tel : 0 312 298 17 21 – 298 17 32 Fax : 0 312 427 68 17

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz