TÜVASAŞ Milli Tren Projesinde İstihdam Edilmek Üzere Mühendis Alacak

TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ TREN PROJESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIMI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde, 399 sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli statüde Mühendis alımı yapılacaktır. Yazılı ve Sözlü Sınav sonucuna göre istihdam edilecek personel kontenjanı ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, http://www.tuvasas.com.trinternet adresinden yap ılacak olup, ayrıca yazıl ı tebligat

gönderilmeyecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımad ıkları anlaşılan adayları n işlemleri iptal edilecektir.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Son başvuru tarihi itibariyle fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliğ i (kodu:4639), Elektrik-Elektronik Mühendisliğ i (kodu:4611), Endüstri Mühendisliğ i (kodu:4703), Metalurji-Malzeme Mühendisliği

(kodu:4691), Kimya Mühendisliğ i (kodu:4561), Yazılım Mühendisliği (kodu:4533) bölümlerinden mezun olmak,

3- 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

4- Son başvuru tarihi itibariyle, son 5 yıl içerisinde YDS ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi olmak veya Ölçme,

Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafı ndan dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başkabir sınavdan denk puana sahip olmak.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, TÜVASAŞ Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlük internet adresinden (www.tuvasas.com.tr) temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler; a) Diploma veya mezunıyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS ve E-YDS sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı)

d) Özgeçmiş,

e) 3 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş). f) Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı)

BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

1- Sınav başvuruları, sınav ilanı nın Resmi Gazete’de yayımlanmas ın ı takip eden gün başlayacak ve 25/12/2017 tarihi mesai bitiminde (17.00) sona erecektir.

2- Giriş sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla; “Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Milli Egemenlik Caddesi No:131 Adapazarı / SAKARYA / TÜRKİYE” adresinden veya Şirketimiz internet adresinden (http://www.tuvasas.com.tr) temin edecekleri “Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

3- Aday tarafından imzalanan Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte başvuru için istenen diğer belgelerin 25/12/2017 tarihi mesai bitimine (17.00) kadar yukarı da belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

4- Postadaki gecikmeler veya diğer nedenlerle süresi içinde Genel Müdürlüğümüze teslim edilmeyen başvurular ile ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.

5-Belgelerin belirtilen son başvuru tarihine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.

SINAVIN ŞEKLİ

Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yap ılacaktır.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE ATAMA YAPILACAK POZİSYON BİLGİLER

Unvan Statü Adedi Yazılı Sınava Girecek Aday Sayısı Sözlü Sınava Girecek Aday Sayısı
Makine Mühendisi 399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 5 2016 KPSSP3 puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılacak pozisyon adedinin 20 katına kadar

(son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil)

Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylardan; yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama

yapılacak pozisyon adedinin 4 katı kadar (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil)

Elektrik-Elektronik

Mühendisi

399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 6
Endüstri Mühendisi 399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 2
Metalurji-Malzeme

Mühendisi

399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 2
Kimya Mühendisi 399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 2
Yazılım Mühendisi 399 Sayılı KHK’ya

tabi Sözleşmeli

2

YAZILI SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuruların değerlendirilmesi sonucu yazıl ı sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav giriş yerleri Yazılı Sınavdan en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.

2- -Yazıl ı sınava girmeye hak kazanan adaylar, adlarına düzenlenmiş Sınav Giriş Belgelerini TÜVASAŞ Genel Müdürlü ğü İnternet adresinden (www.tuvasas.com.tr) temin edeceklerdir.

3- Adaylar sınava girişte, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullan ılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdan ı, sürücü belgesi, pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır.

4- Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Sakarya Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi 20 /01 /2018 Saat: 14:00

YAZILI SINAV KONULARI

1- Yazılı Sınavda her branş için ayrı ayrı olmak üzere 50 (elli) soru sorulacaktır.

2- Yazılı Sınavda her soru için sadece biri doğru olan 5 (beş) şıklı hazırlanmak sureti ile çoktan seçmeli test sistemi uygulanacaktır.Soruların puan değeri eşit olacaktır.

3- Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

4- Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak olup, 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklardır.

Makine Mühendisliği Bilgisayar Destekli Çizim

Statik

Dinamik

Mukavemet

Akışkanlar Mekaniği

Termodinamik

Isı Transferi

İmalat Yöntemleri

Makine Elemanları

Malzeme Bilimi

Ölçme ve Kontrol

Hidrolik ve Pnomatik

Motorlar

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Matematik, Diferansiyel Denklemler, Lineer Cebir

Elektronik, Sayısal Sistemler, Mikro İşlemciler, Programlama

Elektrik Makineleri, Enerji Dönüşümü Temelleri, Transformatörler, Elektrik Motorlar, Güç Elektroniği

Güç Sistemleri Analizi, Enerji İletim Ve Dağıtımı

Kontrol ve Kumanda

Devreler ve Sistemler

Telekomünikasyon

Elektromanyetik Alan ve Mikrodalga Teorisi

Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması

Benzetim

Sistem Analizi

Tesis Planlama

İstatistik

Üretim Planlama ve Kontrol

İş Etüdü

İnsan Faktör Mühendisliği

Modelleme ve Optimizasyon

Karar Teorisi

Kalite Yönetimi

İmalat Sistemleri

Yazılım Mühendisliği Ayrık Matematik

Algoritmalar

Algoritma Analizi

Programlama Dilleri

Veri Yapıları

Veritabanı Yönetim Sistemleri

Nesneye Dayalı Programlama ve Analiz

Web Teknolojileri ve Programlama

Mobil Programlama

Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Metodolojileri

Yazılım Gereksinim Planlama

Yazılım Güvenliği ve Testleri

İşletim Sistemleri

Veri Madenciliği

Yapay Zeka, Uzman Sistemler ve Optimizasyon Teknikleri

Kimya Mühendisliği Genel Kimya

Fizik

Fiziksel Kimya

Analitik Kimya

Organik Kimya

Kimya Mühendisliği Hesaplamaları ( Stokiometri)

Kimya Mühendisliği Termodinamiği

Kimya Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği

Kimya Mühendisliğinde Isı Aktarımı (Isı Transferleri)

Kütle Aktarımı (Kütle Transferleri)

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı

Kimyasal Reaktör Tasarımı

Kimyasal Teknolojiler (Organik ve Anorganik Sınai Kimya)

Proses Dinamiği ve Kontrolü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üretim Metalurjisi

Döküm

Birleştirme Teknolojileri

Tahribatsız Muayene

Malzeme Bilimi

Seramik Malzemeler

Plastik Malzemeler

Kaplama Teknolojileri

Kompozit Malzemeler

Metalik Malzemeler

Akıllı Malzemeler

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

1- Sınav sonuçları , sınavları n yap ıldığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü internet sitesinde duyurulur.

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI

1- Yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısı nın 4 (dört) katı kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır.

2- Sözlü sınav, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü binasında yapı lacak olup, yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayları n isimleri ile sözlü sınav tarihleri,yeri, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

1- Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

2- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

4- Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

5- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için 50 (elli), (b) ila (d) bentlerinin tamamı için 50 (elli) puan olmak üzere toplam 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmatik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayıl ır.

DEĞERLENDİRME VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİNİN DUYURULMASI

1- Sınav Komisyonu Adayların, yazılı sınav notunun yüzde kırkı (% 40’ı) , KPSSP3 puanın ın yüzde otuzu (% 30’u) ile sözlü sınav notunun yüzde otuzunu (% 30’u) esas alarak nihai başarı listesini hazırlar. Sınav komisyonu Giriş Sınavında başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirler. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapı lı rken, adayları n Giriş Sınavı puanı nı n eşit olması halinde, yazıl ı puan ı yüksek olan adaya, yazı lı puanının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanı nır.

2- Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve http://www.tuvasas.com.tr internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, başarıl ı olan adaylara sonuç yazı lı olarak tebliğ edilir.

3- Sınav Komisyonu tarafı ndan nihai başarı listesi, sözlü sınavın yap ıldığı son günü takiben 7 (yedi ) iş günü içerisinde açıklanır.

4- Giriş Sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teş kil etmez. Sınavda başarı lı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarı lı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için

kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARINA İTİRAZ

Sı nav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazıl ı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ve sözlü sınav tarihinden önce incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

ATANMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

399 sayıl ı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanmak üzere yapı lan Giriş Sınavı nda başarı lı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayları n askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Alt ı adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

ç) 399 sayıl ı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkras ının (d) bendinde belirtilen şartı ta şıdığına iliş kin yazılı beyan.

d) Mal bildirimi.

e) Etik sözleşmesi.

f) Varsa, Sosyal Güvenlik Kurum bilgileri.

DİĞER HUSUSLAR

1- Giriş Sınavın ı kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde 399 sayı lı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonlarına atanma işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca başlatıl ır.

2- Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapı lmaz.

3- Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alı narak atama yap ılabilir.

4- Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısı z olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanları n sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanı r.

5- Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapı lmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

6- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz