Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Personel Alacak

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca,

2016 veya 2017 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Yüksek Kurum Başkanlığınca gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

– BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Sözleşmeli Bilişim Personeli adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel sektörde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

II – BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

Yazılım Uzmanı (2 Kişi – Tam Zamanlı)

a) Geniş ölçekli, web tabanlı ve veri tabanı üzerinde çalışan, J2EE ile programlanmış bir projede en az

3 (üç) yıl deneyimli olmak,

b) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

c) UML (Unified Modeling Language), nesneye yönelik analiz, tasarım, yazılım dokümantasyon ve

raporlama konularında deneyimli olmak,

ç) JSF (JavaServer Faces), JSP (JavaServer Pages), AJAX, JavaScript, HTML ve CSS konularında

deneyimli olmak,

d) Spring ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,

e) SVN (SubVersioN) gibi versiyon kontrol sistemleri konusunda deneyimli olmak,

f) SOA (Service Oriented Architecture) konusunda deneyimli olmak,

g) Olaya Dayalı Programlama (Event Driven Programming) konusunda deneyimli olmak,

ğ) Tasarım Örüntüleri (Design Patterns) konusunda deneyimli olmak,

Tercihen;

h) Java SE 6 Developer sertifikasına sahip olmak,

ı) Yüksek seviyeli diller (C# vb.) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) Test Güdümlü Programlama, Refactoring ve Nesneye Yönelik Programlama konularında deneyimli olmak,

j) Bilişim Teknolojileri projeleri için fizibilite oluşturma, çözüm geliştirme ve iş modelleme konusunda deneyimli olmak,

k) Mevcut Durum Analizi ile Yol Haritası çalışmalarında görev almış ve süreç analizi konusunda

deneyimli olmak.

Tasarım Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı)

a) Web sayfası tasarlama ve grafik tasarım konularında en az 3 (üç) yıl tecrübesi olmak,

b) Hazır şablonlar vb. kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirebilecek olmak,

c) Adobe Illustrator, Photoshop ve Indesign, Flash programlarına hakim olmak,

ç) Daha önce hazırlamış olduğu Logo, Banner, Katalog, Dergi veya Web Arayüzü Tasarımlarını

sunabilmek,

d) Arama Motoru Optimizasyonları konularında deneyimli olmak,

Tercihen;

a) PHP, HTML, CSS, JavaScript, ActionScript, Ajax konularında tecrübeli olmak,

b) Java konusunda bilgi sahibi olmak.

III- İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvuruda beyan esas alınacaktır. Başvuru için adayların, Başvuru formu, Başvuru Dilekçesi ve Özgeçmiş

Belgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup 18.01.2018 – 26.01.2018 tarihleri arasında basvuru@ayk.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi 26.01.2018 saat 18:00‘dir.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 30.01.2018 tarihinde www.ayk.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Yazılı ve sözlü sınavda adaylar her pozisyon için bu ilanın “Başvuru Özel Şartları” bölümünde belirtilen konulardan sınava tabi tutulacaklardır.

Yazılı sınav 20 Şubat 2018 tarihinde, saat 10:00‘da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda (Ziyabey Caddesi Nu.19 Balgat/ ANKARA) gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde www.ayk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

VI- SONUÇLARIN İLANI İLE KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

Sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde www.ayk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Yazılı ve sözlü sınavın sonucu başarılı olan adaylar, sonuçların ilanı tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda listesi verilen belgelerin aslını ya da onaylı suretini ibraz edeceklerdir.

1. Başvuru formu (Fotoğraflı),

2. Özgeçmiş belgesi,

3. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır),

4. Başvuru Genel Şartları bölümünün (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde Lisans mezuniyetinin sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

5. Başvuru Genel Şartları bölümünün (d) maddesinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge,

6. Başvuru Özel Şartları bölümünde pozisyonlar için istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösterir belge,

7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

VII- ÜCRET

Aylık sözleşme brüt ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (b) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının 2 katı ile 4 katı arasında olacaktır. Ancak; Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz