Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Sınıfı Subay Alacak (Hukuk Mezunu)

2018 YILI HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARINDAN

HUKUK SINIFI SUBAY TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

Son Başvuru Tarihi 09 Şubat 2018 (Saat 17.00)

Danışma Adresi MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)
İrtibat Bilgileri Telefon : (0312) 562 05 43

Belgegeçer (Fax): (0312) 319 43 67

E-oosta : pertem(5)msb.qov.tr

İnternet Adresi www.msb.oov.tr

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemler hakkındaki konular bu kılavuzda açıklanmıştır.

2. Temin aşamalarında her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme http://www.msb.gov.tr internet adresinden ve gerekli görülürse SMS ile yapılacaktır.

3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

4. İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İÇİNDEKİLER
MADDE

NO.

KONU SAYFA
1. HUKUK SINIFI SUBAYLIK HAKKINDA GENEL BİLGİ……………………………. 4
2. BAŞVURU………………………………………………………………………………………….. 4
a. Hukuk Sınıfı Subaylığa Kimler Başvurabilir?……………………………………………. 4
b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?………………………………………………… 5
c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?……………………………………………………… 7
ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?……………………………………. 7
d. Kuvvet/Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nlerdir?…………. 7
3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI……………….. 8
a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?……………………………………………………. 8
b. Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar……………………………………… 8
c. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz? 11
ç. Asil/Yedek Adayların Belirlenmesi ve Yerleştirme Nasıl Yapılacaktır?……….. 13
d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?………………………………………………….. 14
e. Adayların Bilmesi Gereken Diğer Hususlar ……………………………………………. 14
4. UYARILAR………………………………………………………………………………………… 14
5. TABLOLAR………………………………………………………………………………………. 16
TABLO-1 Fiziki Yeterlilik Test Standartları……………………………………………….. 16
TABLO-2 Yedek Subaylar İçin Nitelik Belgesi…………………………………………… 18
TABLO-3 Erbaş/Erler İçin Nitelik Belgesi………………………………………………….. 19
TABLO-4 Devlet Memuru ve İşçiler İçin Nitelik Belgesi……………………………….. 20
TABLO-5 Boy ve Kilo Oranları Nomogramı……………………………………………….. 21
TABLO-6 Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı 24

1. HUKUK SINIFI SUBAYLIK HAKKINDA GENEL BİLGİ

a. Hukuk sınıfı subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, hukuk fakültelerini bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın ve erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

b. Hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri yürütülmektedir.

c. Asgari tugay (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) komutanlığı nezdinde hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri, başta ceza, disiplin, idare, harekat ve uluslararası hukuk olmak üzere; nezdinde bulundukları kıt’a komutanı veya askeri kurum amirlerinin hukuk işlerinde yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar.

ç. Hukuk sınıfı subaylar Milli Savunma Bakanlığınca meslek öncesi eğitime tabi tutulur. Eğitimde başarı gösterenlerin ilgili Kanun/Yönetmelik esaslarınca işlemleri yapılarak hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenler istifa etmiş sayılır ve aldıkları aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil edilir.

d. Hukuk sınıfı subaylığa dış kaynaktan temin edilenler meslek öncesi eğitime ilave olarak , subay naspedilmeden önce ilgili Kuvvet K.lıklarınca askeri eğitime tabi tutulurlar.

e. Özlük ve Mali Haklar:

Hukuk sınıfı subaylar 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan yetişen Subaylara ait Yönetmelik hükümlerine tabi olacaklardır.

2. BAŞVURU

Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; TSK’daki kıt’a ve askeri kurumlarda hukuk hizmetlerinin yürütülmesindeki personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla, TSK’da hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere yapılacak personel temin faaliyeti kapsamında, başvuru şartları, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile hukuk sınıfı subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. TSK’da ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda hukuk sınıfı subay olarak yer almaya istekli iseniz, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

a. Hukuk Sınıfı Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Türk Silahlı Kuvvetlerine hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden başvuru tarihi itibari ile mezun olanlar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında iç (muvazzaf veya sözleşmeli subay) ve dış kaynaktan aşağıda belirtilen şartlarda personel alınacaktır.

(1) İç kaynak kapsamında; Tük Silahlı Kuvvetleri mensubu muvazzaf ve ya sözleşmeli subaylardan 2.a. maddesindeki öğrenim şartını sağlayanlardan 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayanlar,

(2) Dış kaynak kapsamında; 2.a. maddesindeki öğrenim şartını ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan erkeklerden;

(a) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(b) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(3) Dış kaynak kapsamında 2.a. maddesindeki öğrenim şartını sağlayan ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan kadınlar başvurabilecektir.

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Türk iye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamusal hakları kullanmaktan geçici veya süreli yoksun bırakılmamış olmak,

(c) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak, soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.

(ç) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

(d) T erör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(e) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak .

(f) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak.

(g) Yapılacak sınav ve mülakatta yeterli not almış olmak,

(ğ) Dış kaynaktan başvuran adaylar için TABLO-1’de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT), iç kaynaktan başvuran adaylar için TSK Beden Eğitimi ve Spor Yönergesi (MY 170-1 (C))’nde yer alan çizelgelere ve yaş durumuna göre Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinde (FYDT) başarılı olmak.

(h) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a) Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak,

(b) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

(3) Yaş ile İlgili Şartlar (Sadece dış kaynaktan başvuracak erkek ve kadın adaylar

için):

01 Ocak 2018 t arihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarih doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarih doğumlular),

(4) Rütbe ile İlgili Şartlar (Sadece iç kaynaktan başvuracak muvazzaf ve sözleşmeli subaylar için):

Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı rütbelerinden birinde olmak.

(5) Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) Mülakat sınavını müteakip başarılı olan adaylar sağlık kurulu raporu almak üzere hastaneye sevk edilecektir. Sağlık kurulu raporlarında işlemleri 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde hukuk sınıfı subaylar için belirlenecek sağlık şartları konusunda değişiklik yapılıncaya kadar askeri hakimler için belirlenen sağlık şartları hukuk sınıfı subaylar için de uygulanacaktır.

(b) İç ve dış kaynak temin durumuna göre Yönetmelik esaslarınca Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sağlık kurulu raporu şartları hastane sevk yazısında belirtilecektir.

(c) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. Talep edilen karara haiz sağlık kurulu raporu olmayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir.

(ç) Son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde sağlık kurulu raporunun MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşmış olması gerekir. Bu süre içinde sağlık kurulu raporu ulaşmayan adaylara işlem yapılmaz.

(d) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” kabul edilmeyecektir.

(e) Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında gönderilmemesinden ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu değildir.

(5) Özel Şartlar:

(a) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,

(b) Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-2′de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak; askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-3′te bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

(c) Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-4′te bulunan “uygun onaylı” nitelik belgesi almak,

(ç) Yedek Subay olarak askerlik hizmetini yapmış olanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicil, sicil tam notunun % 85’i veya daha üstünde olmak,

(d) TSK’da Muvazzaf Subay veya Sözleşmeli Subay olarak görev yapanlar için, başvuru tarihine kadar geçen süre içerisinde almış olduğu sicillerin not ortalamasının sicil tam notunun % 90’ı ve üzerinde olmak ve nitelik belgesi olumlu olmak. Nitelik belgesi örneği ve düzenleme esasları bilahare Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kuvvet K.lıklarına gönderilecektir.

(e) Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-5′tedir.)

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) S ınav ve değerlendirme aşamaları Mart-Mayıs 2018 döneminde yapılacaktır. Son başvuru tarihi 09 Şubat 2018 (saat 17.00’a kadar)’dir.

(2) İç kaynaktan yapılacak başvurular bu kılavuz esaslarınca Kuvvet K.lıklarına yapılacak, ilgili direktif MSB tarafından yayımlanacaktır.

(3) Dış kaynaktan başvuracaklar Milli Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(4) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Aday Numarası olarak başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası (aday numarası olarak) kullanılacaktır.

(5) Adaylar başvuru esnasında özellikle, TC Kimlik No, Adı-Soyadı, doğum tarihi, mezun olduğu Üniversite ve Fakülte, geçerli ve sürekli kullanımda olan kendisine ve bir yakınına ait mobil telefon numarası ile geçerli ve sürekli kullanımda olan e-posta adresi doğru olarak doldurmalıdır.

(6) Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI ve ADI, SOYADI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

(7) Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri ile sınav merkezleri www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olsalar dahi sonraki her aşamada) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

d. Kuvvet/Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar için)

(1) Başvurusu kabul edilen halen silah altındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında “yedek subay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO-2 ve TABLO-3) ilgili bölümüne yazılacaktır.

(2) Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.

(3) Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

(5) Muvazzaf ve Sözleşmeli Subaylar için Kuvvet K.lıklarınca düzenlenecek ayrı bir nitelik belgesi düzenlenecek olup, düzenleme esasları yazılı direktif ile ayrıca yayımlanacaktır.

(6) Kuvvet/ Birlik K.lıklarınca; hakkında olumlu nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya şartları sağlamayan sicil ortalaması olanlara başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

(1) Yazılı Sınav ,

(2) Kayıt Kabul,

(3) Fiziki Değerlendirme,

(4) Fiziki Yeterlilik Testi /Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor),

(5) Kişilik Değerlendirme Testi,

(6) Mülakat,

(7) Genel Sağlık Muayenesi (Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesi şeklinde)

(8) Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması.

b. Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar:

(1) Birinci Seçim Aşaması :

(a) Başvuruların Alınması ve Yazılı Sınavın Yapılması:

(I) Dış kaynaktan başvuracak adaylar başvurularını www.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapacaklardır. İç kaynaktan başvurular Kuvvet K.lıklarınca bu kılavuz esaslarınca alınacaktır. Başvuruların tamamlanmasını müteakip başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınav 25 Mart 2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav merkezi adaylara ilan edilecektir. İhtiyaç halinde yazılı sınav tarihi değiştirilebilecek, değişiklik yapılması durumunda www.msb.gov.tr internet sitesinden duyuru yapılacaktır.

(II) Yazılı sınava girmek için adayların bildirilecek sınav ücretini bildirilecek hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir. Sınav ücreti miktarı başvuru şartlarını sağlayan aday sayısına göre belirlenerek hesap numarası ile birlikte www.msb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir.

(b) Yazılı Sınav (Genel Kültür -Genel Yetenek ve Meslek Bilgisi);

(I) Genel Kültür-Genel Yetenek soruları (40 soru); Türkçe Dilbilgisi (10 soru), İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 soru), Uluslararası Kuruluşlar (10 soru) ve Matematik (10 soru) konularından,

(II) Meslek Bilgisi soruları (60 soru) ise Anayasa Hukuku (10 soru), Ceza Hukuku (5 soru), Ceza Usulü Hukuku (5 soru), İdare Hukuku (10 soru), Askeri Ceza Hukuku (10 soru), TSK İç Hizmet Kanunu (10 soru) ve TSK Disiplin Kanunu (10 soru) konularından yanlarında belirtilen sayıda soru sorulacaktır.

(III) Yazılı sınavda yukarıda belirtilen konu ve alanlardan 100 çoktan seçmeli soru sorulacak, her soru 1 (bir) puan değerinde olacak, yanlış cevap sayısının doğru cevap sayısına etkisi olmayacak, yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 60 (taban puan) ve üzerinde puan alan aday yazılı sınavda başarılı sayılacaktır. İhtiyaç doğrultusunda taban puan Milli Savunma Bakanlığınca değiştirilebilir.

(2) İkinci Seçim Aşaması:

(a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, yazılı sınav notuna göre sıralama yapılarak, en yüksek puandan başlamak üzere Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda aday www.msb.gov.tr internet sitesinden ilan edilerek ikinci seçim aşamalarına çağrılacak, adaylar İlan edilecek tarih ve saatte, sınav merkezinde (Ankara) hazır bulunacaklardır. İkinci seçim aşamaları Kayıt-Kabul (Başvuru şartlarını karşılayıp karşılamama durumu resmi belgeler üzerinden tekrar incelenir), Fiziki Kontrol, FYT/FYDT, Kişilik Değerlendirme Testi ve Mülakat aşamalarından oluşur.

(b) İkinci seçim aşamaları (Kayıt-Kabul, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) ve Mülakat) toplam iki gün olacak şekilde 15-30 Nisan 2018 tarihleri arasında planlanarak icra edilecektir. Mülakat aşamasında başarılı olan adaylar sağlık kurulu raporu işlemleri maksadıyla hastaneye sevk edilecektir.

(c) Yapılacak sınavlarda kontenjanın karşılanamaması durumunda ilave aday çağrılabilecektir. İkinci seçim aşamasına yönelik bilgiler ve bu safhada adayların tabi olacakları aşamalar aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır.

(ç) Herhangi bir nedenle ikinci seçim aşama faaliyetlerine katılmayan adaylara ilave hak tanınmayacaktır.

(d) Kayıt Kabul Faaliyeti:

İkinci seçim aşamasına gelirken getirilecek belgeler, Kayıt -Kabul Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adayların adaylıkları sonlandırılacaktır.

(e) Fiziki Değerlendirme (Sadece dış kaynaktan temin için uygulanacaktır):

Adayların TABLO-5‘te yer alan boy/kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecek, ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı/spor kıyafetli yapılacaktır. Tabloda yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayanların adaylıkları sonlandırılacaktır. Elenen adayın itirazı kabul edilecek ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilecektir. Aday aynı gün içerisinde sınav merkezinden ayrılmadan itirazını yapacaktır. İtiraz sonucu yapılan değerlendirmede tespit edilecek sonuçlara itiraz edilemeyecektir.

(f) Fiziki Yeterlik Testi (FYT- Dış kaynaktan temin için uygulanacaktır):

(I) FYT, subay adaylarının kuvvet ve dayanıklılık özelliklerini ölçen test olup şınav, mekik ve koşu branşlarında yapılır. Branşlara göre derece, puan ve barajlar adaylar ile ilgili detaylı çizelge TABLO-1’de yer almaktadır.

(II) Adayların FYT’den başarılı olabilmesi için her bir branştan en az bir puan alma zorunluluğu vardır. Başarılı adaylar mülakata girmeye hak kazanır. Bir branştan puan alamayan aday bir sonraki branşın testine tabi tutulmaz. Adaylar istediği takdirde başarısız olduğu branştan bir defaya mahsus olmak üzere ve aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden itiraz sınavına girebilir. Aday itirazı sonucu yapılan testten de puan alamaz ise adaylık işlemleri sonlandırılır. İtiraz sonucu yapılan test değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın başka itiraz hakkı yoktur.

(III) Adayların, FYT için yanlarında spor malzemeleri bulundurmaları gerekmektedir (spor şortu, spor ayakkabısı, spor fanilası, çorabı, havlu vs.). Fiziki Yeterlilik Testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. Fiziki Yeterlilik Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(IV) FYT’de adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sağlık yönünden sorumluluk adaya aittir sınav merkezi sorumlu değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

(g) Fiziki Yeterlik Değerlendirme Testi (FYDT- İç kaynaktan temin için uygulanacaktır):

(I) FYDT, TSK Beden Eğitimi ve Spor Yönergesi (MY 170 -1 (C))’nde yer alan çizelgelere göre şınav, mekik ve koşu branşlarında uygulanacak, her bir branş testinden asgari 50 (elli) puan alan aday başarılı kabul edilecektir.

(II) Adayların FYDT’den başarılı olabilmesi için her bir branştan en az 50 (elli) puan alma zorunluluğu vardır. Başarılı adaylar mülakata girmeye hak kazanır. Bir branştan puan alamayan aday bir sonraki branşın testine tabi tutulmaz. Adaylar istediği takdirde başarısız olduğu branştan bir defaya mahsus olmak üzere ve aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden itiraz sınavına girebilir. Aday itirazı sonucu yapılan testten de puan alamaz ise adaylık işlemleri sonlandırılır. İtiraz sonucu yapılan test değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın başka itiraz hakkı yoktur.

(III) Adayların, FYDT için yanlarında spor malzemeleri bulundurmaları gerekmektedir (spor şortu, spor ayakkabısı, spor fanilası, çorabı vb.). FYDT’ye katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. FYDT’nin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(IV) FYDT’de adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sağlık yönünden sorumluluk adaya aittir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

( ğ) Kişilik Değerlendirme Testi:

Mülakat öncesinde Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik Değerlendirme Testi sonucu nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat oluşturması maksadıyla kullanılacaktır.

(h) Mülakat:

FYT/FYDT’de başarılı olan adaylar mülakata girmeye hak kazanır. Mülakatta adaylar, kendisinden istenileni kavrama yeteneği, özgüveni, geçmişi, kişiliği, kendini ifade edebilme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi yönünden 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin takdir ettiği notların aritmetik ortalaması alınarak mülakat notu hesaplanır. Mülakat notu 70 (yetmiş) ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Mülakat Komisyonunun kararına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(3) Sağlık Muayenesi (Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri) :

(a) Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, sağlık kurulu raporunu almak amacıyla, yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedir.

(b) 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde hukuk sınıfı subaylar için belirlenen sağlık şartlarına sahip olmalıdır. (Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde hukuk sınıfı subaylar için belirlenecek sağlık şartları konusunda değişiklik yapılıncaya kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde askeri hakimler için belirlenen sağlık şartları hukuk sınıfı subaylar için de uygulanır.)

(c) İç ve dış kaynak temin durumuna göre Yönetmelik esaslarınca Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sağlık kurulu raporu şartları hastane sevk yazısında belirtilecektir.

(4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması:

(a) Dış kaynaktan temin edilecek hastaneye sevk edilen adaylar, seçim aşamaları bölgesini terk etmeden yanında getirdikleri TABLO-6’da bulunan iki adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu elden görevli personele teslim edeceklerdir. İç kaynaktan temin edilecekler için gerekli olduğunda resmi yazışma/internet ile duyuru yapılacaktır.

(b) Daha önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.

(c) Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar kabul edilmeyecektir.

(ç) Adaylar kabul edilmiş, eğitime başlamış olsalar dahi arşiv araştırması ve /veya güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği kesilir.

(d) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; halen ikamet edilen güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmalıdır.

c. İkinci Seçim Aşamasına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) İki adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form,

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı TABLO-6’dadır. (Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.)

(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Tüm adaylar),

Aday kendisine ait nüfus cüzdanının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Nüfus cüzdanın aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(3) Askeri kimlik fotokopisi (TSK’da görevli ya da askerlik yükümlülüğü altında olanlar),

Halen askerlik yapan/askerde olan aday, kendisine ait askeri kimlik kartının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Askeri kimlik kartının aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(4) Lisans ve varsa Yüksek Lisans diploması (Tüm adaylar),

Aday; mezun olduğu en az dört yıl süreli fakültesi ve varsa yüksek lisansa ait diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslını beraberinde getirecektir. Bu belgenin bir adet fotokopisini veya mezun olunan fakültenin yetkili makamlarınca onaylı örneğini beraberinde ayrıca getirecektir.

(5) Denklik belgesi (Tüm adaylar),

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(6) Not Durum Belgesi (Transkript- Tüm adaylar),

Bitirdiği en az 4 yıl süreli fakülteye ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin aslı ve fotokopisi (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.)

(7) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitiren ve dış kaynaktan başvuran erkek adaylar),

(a) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

(b) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisi [Askerlik Şubelerinden onaylı suretini (Onaysız fotokopi kabul edilmez.)].

(8) Askerlik Durum Belgesi (Dış kaynaktan başvuran erkek adaylar),

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(9) Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Dış kaynaktan başvuru yapanlar)

Şehit/gazi yakını adayın anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.

(10) Adli sicil kaydı,

Başvuru formunda “ADLİ SİCİL KAYDI”nı “EVET” olarak işaretleyenler, konu hakkındaki adli belgelerin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (mahkeme kararı, iddianame vb.) ikinci seçim aşamasına gelirken getireceklerdir.

(11) Fotoğraf (Tüm adaylar) ,

Adayın en son halini gösterir 4,5×6 cm. ebadında 8 adet (cepheden, arkası beyaz fon) fotoğraf (Dört tanesi dosyaya takılacaktır. Diğerleri adayın yanında bulunacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır) getirilecektir.

(12) Yedek Subay ve Erbaş/Erler için Nitelik Belgesi (TABLO 4-5 ve 6),

(a) Halen silahaltında olan 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamındaki yedek subaylar, kısa dönem erbaşlar ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yaparken en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte bitirenler hakkında birlik komutanlıklarınca bu kılavuzda belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(b) Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

(13) Adaylar a yrıca yanlarında tükenmez ve kurşun kalem, silgi, gerekli spor kıyafeti ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

(14) Adayların kayıt- kabul aşamasında teslim edeceği iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika vb. belgelerinin asılları ile birlikte fotokopilerini yanlarında getirmeleri ve fotokopilerini teslim etmeleri önem arz etmektedir.

(15) Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgeleri yarım kapaklı pembe karton dosyaya yerleştirilmiş (güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formlar üstte olacak şekilde) olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın “aday numarası, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve tercih ettiği sınıf” yazılacaktır.

(16) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı seçim aşamalarına alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

ç. Asil/Yedek Adayların Belirlenmesi ve Yerleştirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Değerlendirme:

(a) Dış kaynaktan başvuran erkek ve kadın adaylar:

(I) Yazılı sınav notunun % 50’si ile mülakat notunun % 50’si toplanarak (FYT’de başarılı/başarısız şekilde değerlendirme yapılacak, FYT notu değerlendirme notuna ilave edilmeyecek.) aday değerlendirme puanı (ADP) belirlenir. Kuvvet Komutanlıkları için belirlenecek kontenjan miktarı kadar aday başarılı kabul edilir. Değerlendirme notlarının eşitliği halinde sırasıyla meslek bilgisi konularından alınan puanı yüksek olan, lisansüstü eğitim yapmış olan, fakülte bitirme derecesi yüksek olan, yaşı küçük olan başarılı kabul edilir.

(II) Dış kaynaktan başvuran ve giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen merkezi sınav/yazılı sınav baraj puanını geçmek şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları kontenjanı dahilinde diğer seçim aşamalarında değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına göre dış kaynak temin kontenjanının yüzde beşine kadarı temin edilecektir.

(b) İç kaynaktan başvuran lar;

(I) Yazılı sınav notunun % 50’si ile mülakat notunun % 50’si toplanır (FYDT’de başarılı/başarısız şekilde değerlendirme yapılacak, FYDT notu değerlendirme notuna ilave edilmeyecek).

(II) Bulunan sayıya, sicil not ortalaması eklenir ve bulunan değer ikiye bölünür.

(III) Bulunan sayıya, Subay Sicil Yönetmeliği EK -9’a göre belirlenen mükafat

puanı eklenir.

(IV) Bulunan sayıdan, TSK Disiplin Kanunu (2) sayılı çizelgeye göre hesaplanan toplam puanın 0,5 katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenen ceza puanı çıkarılır.

(V) Kuvvet Komutanlıkları için belirlenen kontenjan miktarı kadar aday başarılı kabul edilir. Değerlendirme notlarının eşit olan adaylar arasında sırasıyla, yazılı sınav notu yüksek olan, lisansüstü yapmış olan, sicil notu yüksek olan, fakülte bitirme derecesi yüksek olan, rütbece daha kıdemli olan aday üst sırada yer alır.

(2) Kuvvet Tercihi ve Kuvvet K.lıklarına Yerleştirme :

(a) Başvuru sırasında dış kaynaktan başvuru yapanlar Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları tercihlerini öncelik sırasına göre yapacaklardır. Adayların hak kaybına uğramaması maksadıyla tercih sırasına göre (3) üç Kuvvet Komutanlığını da tercih etmeleri (3 tercih yapmaları) önem arz etmektedir. Adaylar tercihleri arasında bulunmayan Kuvvet K.lığına yerleştirilmeyecektir.

(b) İç kaynaktan başvuru yapan Muvazzaf ve Sözleşmeli Subayların adaylıkları mensubu oldukları Kuvvet K.lığı içinde kabul edilecek, sınıflandırma, statü geçişi ve atama işlemleri ilgili mevzuat ve direktifler gereğince yapılacaktır.

(c) Dış kaynaktan temin edilen adaylar, değerlendirme puanları (ADP) , tercihleri ve Kuvvet Komutanlıklarının kontenjanlarına göre Kuvvet Komutanlıklarına yerleştirilecektir.

(ç) İç ve dış kaynak kontenjanları ayrı olup, herhangi bir kaynağın kontenjanının dolmaması halinde diğer kaynaktan temin edilecek personel sayısı dolmayan kontenjan sayısı kadar arttırılacaktır.

d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Tüm bilgilendirmeler ve duyurular www.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

(2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

e. Adayların Bil mesi Gereken Diğer Hususlar:

(1) Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve sağlık kurulu raporu olumlu sonuçlanmış adaylar tercihleri ve kontenjanlar doğrultusunda yerleşme durumuna göre eğitimlere planlanacaklardır. Seçim sonuçları www.msb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

(2) 3.b.(4).ç. maddesinde belirtilen arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması (arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ayrı iki işlem olarak uygulanmaktadır) ile ilgili husus gerektiğinde uygulanabilecektir.

4. UYARILAR

a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadırlar.

b. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, posta kodu doğru şekilde girilmelidir. Temin sürecindeki bazı bilgilendirme ve tebliğler adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermek suretiyle de yapılabilecektir. Bu nedenle adayların beyan ettikleri cep telefonu numaralarının doğru ve kullanımda olması önem arz etmektedir.

ç. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi h alinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

d. Bu kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan başvuru tespit edildiğinde, online başvuru formu doldurularak kayıt numarası alınsa dahi, başvuru geçersiz kabul edilecektir.

e. İç kaynaktan başvuru yapan Muvazzaf ve Sözleşmeli Subaylar ile ilgili ilave belgeleme/bilgilendirme/tebliğ vb. işlemler gerektiğinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kuvvet Komutanlıkları kanalı ile resmi yazı ile yapılacaktır.

e. Temin faaliyetleri devam ederken (başvuru dahil) ilgili mevzuatta değişiklik olması durumunda, değişikliğin yürürlük tarihi esas alınır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde faaliyet takvimi ve diğer esaslarda değişiklik yapılabilir.

SINAVLARDA BAŞARILAR DİLERİZ!

ONLINE BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

TABLO-1

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU (ERKEK ADAYLAR İÇİN)

Mekik (2 dk.) Şınav (2 dk.) 1500 m Koşu (*)
Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan
60 100 55 100 5:40-5:49 100
59 97 54 98 5:50-5:59 90
58 95 53 96 6:00-6:09 80
57 92 52 94 6:10-6:19 70
56 90 51 92 6:20-6:29 60
55 87 50 90 6:30-6:39 50
54 85 49 88 6:40-6:49 45
53 82 48 86 6:50-6:59 40
52 80 47 84 7:00-7:09 35
51 77 46 82 7:10-7:19 30
50 75 45 80 7:20-7:29 25
49 72 44 78 7:30-7:39 20
48 70 43 76 7:40-7:49 18
47 67 42 74 7:50-7:59 15
46 65 41 72 8:00-8:09 12
45 62 40 70 8:10-8:19 10
44 60 39 68 8:20-8:29 8
43 57 38 66 8:30-8:39 4
42 55 37 64 8:40-8:49 1
41 52 36 62 8:50 ve yukarısı 0
40 50 35 60
39 47 34 58
38 45 33 56
37 42 32 54
36 40 31 52
35 37 30 50
34 35 29 48
33 32 28 46
32 30 27 44
31 27 26 42
30 25 25 40
29 22 24 38
28 20 23 36
27 17 22 34
26 15 21 32
25 12 20 30
24 10 19 28
23 7 18 26
22 5 17 24
21 2 16 20
16-20 1 15 18
0-15 0 14 16
13 14
12 12
11 10
10 7
9 4
6-8 1
0-5 0
* Sınavlar çizelgede belirtilen sırayla yapılacaktır. Bir branştan başarısız olan aday bir sonrak i branşa geçemeyecektir. Adayın başarılı olması için her testten en az 1 puan alması şarttır.

* Bir veya birkaç branştan elenen aday elendiği branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

* 0 ile -15° C arasında koşu yapılması durumunda adayın koştuğu dereceden 1500 m için 10 saniye eksiltilir.

* İdare, ihtiyacına göre uygun gördüğü temin kategorileri için puan barajı belirleyebilir.

TABLO-1 DEVAMI

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU (KADIN ADAYLAR İÇİN)

Mekik (2 dk.) Bayan Şınavı (Dizler Yerde) (2 dk.) 1500 m Koşu (*)
Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan
50 100 35 100 8.30-8.39′ 100
49 98 34 96 8.40-8.49′ 95
48 96 33 92 8.50-8.59′ 90
47 94 32 88 9.00-9.09′ 85
46 92 31 84 9.10-9.19′ 80
45 90 30 80 9.20-9.29′ 75
44 88 29 76 9.30-9.39′ 70
43 86 28 72 9.40-9.49′ 68
42 84 27 68 9.50-9.59′ 66
41 82 26 66 10.00-10.09′ 64
40 80 25 64 10.10-10.19′ 60
39 78 24 62 10.20-10.29′ 55
38 76 23 60 10.30-10.39′ 50
37 74 22 56 10.40-10.49′ 48
36 72 21 52 10.50-10.59′ 44
35 70 20 50 11.00-11.09′ 40
34 68 19 48 11.10-11.19′ 36
33 66 18 46 11.20-11.29′ 34
32 64 17 44 11.30-11.39′ 30
31 62 16 42 11.40-11.49′ 25
30 60 15 40 11.50-11.59′ 20
29 58 14 35 12.00-12.09′ 15
28 56 13 30 12.10-12.19′ 10
27 54 12 25 12.20-12.29′ 5
26 52 11 20 12.30-12.39′ 1
25 50 10 15 12.40 0
24 48 9 12
23 46 8 9
22 44 7 6
21 42 6 3
20 40 5 1
19 35 4-0 0
18 30
17 25
16 20
15 15
14 10
13 8
12 6
11 3
10 1
9-0 0
* Sınavlar çizelgede belirtilen sırayla yapılacaktır. Bir branştan başarısız olan aday bir sonraki branşa geçemeyecektir. Adayın başarılı olması için her testten en az 1 puan alması şarttır.

* Bir veya birkaç branştan elenen aday elendiği branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üz ere itiraz sınavına girebilir.

* 0 ile – 15° C arasında koşu yapılması durumunda adayın koştuğu dereceden 1500 m için 10 saniye eksiltilir.

* İdare, ihtiyacına göre uygun gördüğü temin kategorileri için puan barajı belirleyebilir.

TABLO-2

YEDEK SUBAYLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

ADI SOYADI

SINIF VE RÜTBESİ

GÖREV YERİ

SİCİL NUMARASI

MEMLEKETİ

NASBI

T.C. KİMLİK NO.

S.NO. NİTELİKLERİ SİCİ L AMİRLERİ
1 2 3
1 Yedek subaylık hizmeti süresi içinde, almış olduğu sicillerinin not toplamlarının ortalaması, sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası mıdır?
2 Ahlak, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?
3 Askeri ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesire rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir?
4 Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı, durumlara uyma yeteneği derecesi nedir?
5 Güvenilme ve sadakat durumu derecesi nedir?
6 Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır?
7 Görev için titizliği ve sorumluluğu benimseme derecesi nedir?
8 Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, genel tavır ve hareketlerinin TSK’ya uygunluk derecesi nedir?
9 Genel kültür, terbiye, nezaket ve tevazuu yönüyle değerlendirilmesi
10 Zeka, kavrayış ve anlayış (muhakeme) yeteneğinin derecesi nedir?
11 Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneğinin derecesi nedir?
12 Çevreye intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve kabul ettirme yeteneğinin derecesi nedir?
13 Eşinin ve ailesinin toplum içindeki durumunun TSK’ya uygunluk derecesi nedir?
14 Terör örgütleri, yasadışı oluşumlar ve cebir veya tehdit kullanarak dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatleri değiştirmeye çalışan unsurlarla ilgili mi?
15 Atatürk ilkelerine bağımlılık derecesi nedir?
16 ……………………………………………………………………………… ‘in

istekte bulunması halinde muvazzaf subaylığa alınması uygun mudur?

İmza ve Resmi Mühür:

Adı ve Soyadı :

Rütbesi :

Sicil Numarası :

Görevi :

AÇIKLAMA: 1. Bu nitelik belgesi sıralı sicil amirleri tarafından doldurulacaktır.

2. Niteliklere Evet/Hayır ya da Çok İyi/İyi/Orta/Zayıf şeklinde cevap verilir. 3. Varsa ilave görüşler Ek olarak gönderilir.

TABLO-3

ERBAŞ/ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

ADI SOYADI

SINIF VE RÜTBESİ

GÖREV YERİ

SİCİL NUMARASI

MEMLEKETİ

NASBI

T.C. KİMLİK NO.

S.NO. NİTELİKLERİ SİCİ L AMİRLERİ
1 2 3
1 Ahlak ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?
2 Disiplin ve itaati, her türlü tesire rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir?
3 Çalışkan azim ve iradeli, soğukkanlı ve dayanıklı mıdır?
4 Güvenilme ve sadakat durumu derecesi nedir?
5 Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır?
6 Görevinde sorumluluk belirleme derecesi nedir?
7 Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, genel tavır ve hareketlerinin TSK’ne uygunluk derecesi nedir?
8 Meslek bilgisini ve askeri ihtisasını geliştirme çabası var mıdır?
9 Zeka, kavrayış ve anlayış (muhakeme) yeteneğinin derecesi nedir?
10 Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneğinin derecesi nedir?
11 Eşinin ve ailesinin sosyal yapısının TSK’ya uygunluk derecesi nedir?
12 Terör örgütleri, yasadışı oluşumlar ve cebir veya tehdit kullanarak dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatleri değiştirmeye çalışan unsurlarla ilgili midir?
13 Atatürk ilkelerini özümsemiş midir?
14 Muvazzaf subay olmasını engelleyecek durumu var mıdır?
İmza ve Resmi Mühür:

Adı ve Soyadı :

Rütbesi :

Sicil Numarası :

Görevi :

AÇIKLAMA: 1. Bu nitelik belgesi sıralı sicil amirleri tarafından doldurulacaktır.

2. Niteliklere Evet/Hayır ya da Çok İyi/İyi/Orta/Zayıf şeklinde cevap verilir.

3. Varsa ilave görüşler Ek olarak gönderilir.

TABLO-4

DEVLET MEMURU VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

ADI SOYADI

SINIF VE RÜTBESİ

GÖREV YERİ

SİCİL NUMARASI

MEMLEKETİ

NASBI

T.C. KİMLİK NO.

S.NO. NİTELİKLERİ SİCİL AMİRLERİ
1 2 3
1. Genel Görünüşü, sosyal durumu
2. Askeri tavır ve hareketi
3. İtaati
4. Görevde sabır ve tahammülü
5. Sadakat ve bağlılığı
6. Tetkik ve etraflıca inceleme merakı
7. Düzgün söz söyleme kabiliyeti
8. Amirlik ve komutanlık yapabilme kabiliyeti
9. Kesin hüküm
SİCİL

ÜSTELRİ

NİN

İmza ve Resmi Mühür :

Dolduran Adı, Soyadı :

Rütbesi :

Sicil No :

Görevi :

NOT : 1. Niteliklere (Çok iyi, iyi, orta, zayıf) şeklinde açık olarak cevap verilecektir.)

2. Almış olduğu ceza ve mükafatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.

3. Kesin Hüküm: “Sözleşmeli/Muvazzaf Subaylığa Layıktır veya Değildir” şeklinde yazılacaktır.

4. Doldurulduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilecektir.

5. Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, başvuruları kabul edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından başvuru yaptırılmayacak, yazılı sınav ve seçim aşamalarına gönderilmeyecektir

TABLO-5

BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-ERKEK

Boy (cm) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Ağırlık Üst Sınırı (kg)
162 49,8 68
163 50,4 69
164 51 72
165 52 72
166 52 72
167 53 73
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115

NOT: Asgari boy standardı erkek adaylar için 162 cm.dir.

TABLO-5 DEVAMI

BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAM

-KADIN

BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAM -KADIN
Boy (cm) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Ağırlık Üst Sınırı (kg)
149 42 57,7
150 42,7 58,5
151 43,3 59,2
152 43,8 60
153 44 60
154 45 61
155 45 62
156 46 63
157 46 63
158 47 65
159 48 65
160 48 66
161 49 67
162 49 68
163 50 69
164 51 69
165 51 70
166 52 70
167 53 71
168 53 73
169 54 74
170 54 75
171 55 75
172 56 76
173 56 77
174 57 78
175 58 79
176 58 80
177 59 81
178 60 82
179 60 83
180 61 84
181 62 85
182 62 86
183 63 87
184 64 88
185 64 88
186 65 89
187 66 90
188 67 91
189 67 92
190 68 93
191 69 94
192 70 95
193 70 96
194 71 97
195 72 98
196 72 99
197 73 100
198 74 101
199 75 102
200 76 104

NOT: Asgari boy standardı kadın adaylar için 149 cm.dir.

AÇIKLAMALAR :

1. 19 yaş ve üzeri kadınlar hakkında tablonun ilk dört satırı, 19 yaş ve üzeri erkekler hakkında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz.

2. 19 yaşından küçük kadınlar hakkında tablonun kırkikinci (kırkiki dahil) satıra kadar olan bölümü, 19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun yirmidokuzuncu (yirmidokuz dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır.

3. Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m2), üst sınırı 26 (kg/m2) olarak esas alınmıştır.

4. Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m2) formülü üzerinden hesaplanmıştır.

TABLO-6

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

1. Adı, Soyadı (*)
2. Uyruğu
3. T.C. Kimlik No.
4. Doğum Yeri
5. Doğum Tarihi
6. Telefon No.:

Ev

Cep

7.

Nüfusa

Kayıtlı

Olduğu

8. İkamet Adresi (Nüfus Müdürlüğüne/Muhtarlığa Kayıtlı Olduğu Adres)

İl (Renkli

Fotoğraf

Baskısı)

İlçe
Köy/Mah.
Cilt No.
Aile S.No. Medeni Hali
Sıra No. Dini
Seri No. Veriliş Sebebi
Veriliş

Tarihi

Kayıtlı Olduğu Nüfus İdaresi

Mahalle :

Cadde

Sokak

Bina/Kapı No.

9. Daimi Adres

Mahalle :

Cadde

Sokak

Bina/Kapı No.

10. Öğrenim Durumu

Tarih

-‘den

-‘e

11. Son Çalıştığı

Tarih

-‘den

-‘e

İlçe

şyeri

Apartman/Site Adı Daire No. Köy/Belde/Kasaba İlçe :

İl

Apartman/Site Adı Daire No. Köy/Belde/Kasaba İlçe :

İl

Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri

Ünvanı

(Çalıştığı İşyeri Adı)

12. Askerlik Durumu

Başlama Tarihi

Terhis Tarihi

13. Aileye Dair Bilgiler

Adı Soyadı

Babasının

Mahalle Cadde Sokak Bina/Kapı No.

Ayrılma Nedeni (**)

Mezuniyet

Tasdikname

İl:

Son Çalıştığı İşyeri Adresi

İşin Nevi

Anasının

Mahalle Cadde Sokak Bina/Kapı No.

İlçe :

İl:

Cezaları

İlçe :

Adres (Yaşayanların)

Köy/Kasaba

Tel.No.

İlçe :

İl :

Köy/Kasaba

Tel.No.

İlçe :

İl :

Birliğin Adı ve Yeri

İl:

Doğum

Yeri / Tarihi

TCKN

Eşinin (***)

Mahalle Cadde Sokak Bina/Kapı No.

Köy/Kasaba

Tel.No.

İlçe :

İl :

Kardeş 1

Mahalle Cadde Sokak Bina/Kapı No.

Köy/Kasaba

Tel.No.

İlçe

İl

Kardeş 2 Mahalle : Cadde : Sokak :

Bina/Kap

Köy/Kasaba

Tel.No.

İlçe

ı No. : İl

Kardeş 3 Mahalle : Cadde : Sokak :

Bina/Kap

Köy/Kasaba

Tel.No.

İlçe

ı No. : İl

Kardeş 4 Mahalle : Cadde : Sokak :

Bina/Kap

Köy/Kasaba

Tel.No.

İlçe

ı No. : İl

Kardeş 5 Mahalle : Cadde : Sokak :

Bina/Kap

Köy/Kasaba

Tel.No.

İlçe

ı No. : İl

Kardeş 6 (****) Mahalle : Cadde : Sokak :

Bina/Kap

Köy/Kasaba

Tel.No.

İlçe

ı No. : İl

14. Hakkında Bi gi Verecek Üç Şahsın (Akraba ve eski işverenler hariç)
Adı Soyadı İkamet veya İş Adresi Doğum

Yeri / Tarihi

TCKN /

Mesleği

Şahıs 1 Mahalle

Cadde

Sokak

Bina/Kap

: Köy/Kasaba :

: Tel.No. :

: İlçe :

ı No. : İl :

Şahıs 2 Mahalle

Cadde

Sokak

Bina/Kap

: Köy/Kasaba :

: Tel.No. :

: İlçe :

ı No. : İl :

Şahıs 3 Mahalle

Cadde

Sokak

Bina/Kap

: Köy/Kasaba :

: Tel.No. :

: İlçe :

ı No. : İl :

15. Hakkınızda verilmiş bulunan mahkümiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? (**) VAR ( ) YOK ( )

Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.

16. YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.

Şahsın İmzası

a. Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur.

b. (*) Adı ve/veya soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadını da parantez işareti

içinde belirtirler.

c. (**) 10’uncu maddeki okuldan ayrılma nedeni olarak “Mezuniyet” veya “Tasdikname”

sütununa ve 15’inci maddeki “VAR” veya “YOK” ifadesinin yanına – X – işareti konulacaktır. ç. (***) Eşinin evlenmeden önceki soyadı (kızlık soyadı) parantez içinde yazılacaktır.

d. (****) Kardeş sayısı 6’dan fazla ise satır sayısı çoğaltılarak çıktı alınabilecektir.

e. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, “Mahalle-Cadde-Sokak-Kapı Numarası- Köy/Kasaba-İl/İlçe” belirterek tam ve açık olarak yazınız, mutlaka “Telefon Numarası” belirtiniz.

f. 8’inci, 9’uncu ve 14’üncü maddeler içeriğindeki adres bölümüne adres olarak birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino yazmayınız.

g. Formu BÜYÜK HARFLE, bilgisayarda doldurunuz, 2 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek kağıtta olacak şekilde) çıktısını alınız. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak; kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURMA TALİMATI

1. Adı Soyadı: Adınızı, varsa ikinci adınızı ve soyadınızı kısaltma yapmadan okunaklı olarak yazınız. Mahkeme kararı ile soyadınızı değiştirdiyseniz önceki soyadınızı şimdiki soyadınızdan sonra parantez içinde yazınız.

Örnek: MEHMET ALİ YILMAZ (DAĞLI)

2. Uyruğu: Uyruğunuzu yazınız.

3. T.C. Kimlik Numarası: T.C. vatandaşlık numaranız (11 Haneli) ile nüfus cüzdanından bakarak yazınız.

4. Doğum Yeri: Nüfus cüzdanınızdaki doğum yerini yazınız.

5. Doğum Tarihi (Gün Ay Sene): Okunaklı olarak yazınız. Örnek 20.03.1988.

6. Telefon Nu. Ev/ Cep: Ev ve Cep telefon numaralarınızı alan koduyla birlikte yazınız. Ev telefonunuz yoksa 2. bir cep telefonu yazılabilir. Örnek 272 612 40 69

7. Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer il-ilçe, Köy/Mahalle, Cilt Nu., Aile S. Nu., Sıra Nu., Seri Nu., Veriliş Tarihi, Medeni Hali, Dini, Veriliş Sebebi, Kayıtlı Olduğu Nüf. İdaresi : Nüfus cüzdanınızdaki bilgileri kısaltma yapmadan yazınız.

8. İkamet adresi: Terhis olan adaylar şu anda oturduğu adresi kısaltma yapmadan, mahalle, sokak, cadde, kapı nu., il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Halen asker olan adaylar sivilde oturduğu adresini kısaltma yapmadan mahalle, sokak, cadde, kapı nu.,il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Buraya beyan edilen adresin asgari 3 (üç) ay boyunca değişmeyecek olması ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması önemlidir. Ayrıca birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino vb. adresleri yazmayınız.

9. Daimi Adres: Halen oturduğunuz adresle aynı ise halen oturduğunuz adresin aynısını yazınız, farklı ise farklı olan adresi kısaltma yapmadan mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirterek açık ve okunaklı olarak yazınız.

10. Öğrenim durumu (Mezun olduğu okul): En son mezun olduğu okula giriş ve mezuniyet tarihi ile ismi ve yeri il/ilçe belirtilerek yazılacaktır. Okulun hizasına durumunuz hangisine uyuyorsa (Mezuniyet, Tasdikname) o sütuna “X” olarak işaretleyiniz.

11. Son Çalıştığı İş Yeri: Başlangıç tarihi gün, ay ve sene hanesine, ayrılış tarihini gün, ay ve

sene olarak yazınız. Örnek 22.05.2012’den – 13.10.2014’e gibi. Ünvanı kısmına çalıştığı işyerinin adı yazılacak. İşin nevi kısmına yapılan iş belirtilecek (Demir ustası, garson vb.), işyerinin adresi ise açık bir şekilde ilçe ve ili de içerecek şekilde yazılacaktır.

12. Askerlik Durumu: Terhis olan adaylar askerlik başlangıç ve bitiş tarihini gün, ay ve yıl olarak, askerlik sürecince aldığı cezaları ve terhis olduğu birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır. Halen asker olan adaylar askerliğe başlangıç tarihini gün, ay ve yıl olarak, görev yaptığı süre içerisinde aldığı cezaları ve askerlik yaptığı birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır.

13. Ailesi hakkında bilgi: Adı Soyadı hanelerinde belirtilen aile ferdinin adı, varsa ikinci adı ve soyadı kısaltma yapılmadan açık olarak yazılacaktır. Doğum yeri ve tarihi hanesine doğum yeri il ve ilçe olarak, Doğum tarihi sadece sene olarak okunaklı yazılacaktır. Örneğin; POLATLI / 01.05.1969. Yaşıyorsa adresi ve telefon numarası hanesine adres açık olarak mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirterek yazılacaktır. Telefon numarası üçüncü maddede verilen örneğe uygun olarak yazılacaktır. Aile ferdi yaşamıyorsa adres bölümü hariç doldurulacak, adres bölümüne ise “Vefat” yazılacaktır. TCKN: 11 haneli T.C. vatandaşlık numarası yazılacaktır. T.C. vatandaşı değilse, uyruğu yazılacaktır. (ALMAN vb.) Eş bilgisinde evlenmeden önceki soyadı ad- soyad bölümüne parantez içinde yazılacaktır. Örneğin; HALİME KURT (ÖZSOY).

14. Hakkınızda bilgi verecek şahıslar: Hakkınızda bilgi verecek üç kişinin (akraba ve eski işverenler hariç) adı, soyadı, ikamet (ev) adresi veya iş adresi (mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirtilecek) ve telefon numarası, doğum yeri ve doğum tarihi, TCKN ve mesleği açıkça yazılacaktır.

15. 15’inci maddeyi okuyup cevabınıza uygun olarak “VAR” veya “YOK” un yanındaki parantezin içerisine çarpı “X” işareti koyunuz. Cevabınız “VAR” ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.

16. 16’ncı maddeyi okuyup, imzanızı MAVİ MÜREKKEPLİ KALEMLE atınız.

UYARI (DİKKAT!..)

1. Soruları tam ve eksiksiz olarak yanıtlayınız.

2. Bu formun doldurulmasında nüfus bilgilerinde kısaltma yapmayınız.

3. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, il ve ilçe belirterek tam ve açık olarak yazınız, Mutlaka en az bir adet telefon numarasını belirtiniz.

4. Formu BÜYÜK HARFLE, bilgisayar ile doldurunuz, 3 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek kağıtta olacak şekilde) çıktısını alınız. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak; kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.

5. 8’inci,9’uncu ve 14’üncü maddelerde adres olarak birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino yazmayınız.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz