Türkiye Yazma Eserler Kurumu Sözleşmeli 50 Personel Alacak

SÖZLEŞMELİ YERLİ UZMAN SINAV DUYURUSU

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatında sözleşmeli yerli uzman alımı yapmak için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı “yarışma sınavı” yapılacaktır.

I – SÖZLEŞMELİ YERLİ UZMANIN ÇALIŞTIRILACAĞI BİRİM VE ÜNVANI (GRUBUNA) VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI

GRUBU Unvanı Yeri Tahsil Durumu Kontenjan

Sayısı

A Sözleşmeli

Yerli

Uzman

Merkez Teşkilatı/ Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanlığı En az dört yıllık lisans eğitimi veren kütüphanecilik, arşivcilik, bilgi ve belge yönetimi, Türk dili ve edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, tarih, ilahiyat fakültesi, Bilim Tarihi, Arapça Öğretmenliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İngilizce İlahiyat, İslam ve Din Bilimleri, İslami İlimler, Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölüm veya fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak 35
B Sözleşmeli

Yerli

Uzman

Merkez Teşkilatı/ Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanlığı En az dört yıllık lisans eğitimi Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak 5
C Sözleşmeli

Yerli

Uzman

Merkez Teşkilatı/Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı En az dört yıllık lisans eğitimi veren Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Sanat ve Sosyal Bilimler, Sanat Tarihi, Tarih, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, Kültür ve İletişim Bilimleri, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarımı, Grafik Tasarım, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarım alanlarında programlarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. 10

II – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI a ) Yerli Uzmanlar için

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1),

(4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

2. Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. B Grubu Sözleşmeli Yerli Uzman için Arapça veya Farsça dan KPDS’den en az (C) düzeyinde

puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

4. C Grubu Sözleşmeli Yerli Uzman için KPDS’den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna

denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

5. A grubu başvurular için ;En az dört yıllık lisans eğitimi veren kütüphanecilik, arşivcilik, bilgi ve belge yönetimi, Türk dili ve edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, tarih, ilahiyat fakültesi, Bilim Tarihi, Arapça Öğretmenliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İngilizce İlahiyat, İslam ve Din Bilimleri, İslami İlimler, Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölüm veya fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

B grubu Başvuruları için; En az dört yıllık lisans eğitimi veren Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak

C grubu Başvuruları için; En az dört yıllık lisans eğitimi veren Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Sanat ve Sosyal Bilimler, Sanat Tarihi, Tarih, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, Kültür ve İletişim Bilimleri, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarımı, Grafik Tasarım, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarım alanlarında programlarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

III – BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

Giriş sınavına katılmak isteyenlerden başvuruda istenen belgeler:

a) İş talep formu,

b) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, yabancı yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesi,

c) B Grubu Sözleşmeli Yerli Uzman başvuruları için Arapça veya Farsça dan KPDS’den en az (C) düzeyinde puan aldığını gösteren belge veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı yada onaylı örneği,

ç) C Grubu Sözleşmeli Yerli Uzman başvuruları için KPDS’den en az (C) düzeyinde puan aldığını gösteren belge veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı yada onaylı örneği,

d) Başkanlık tarafından onaylı nüfus cüzdanı örneği,

e) Adli sicil kaydına ilişkin beyan,

f) Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

g) Askerlik görevini yaptığına, görevin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair

yazılı beyan,

h) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi, ı) Görevini sağlık bakımından yapmaya bir engelinin bulunmadığına dair beyanı,

i) Yazılı özgeçmiş.

j) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge.

Başvuru şekli ve yeri

Sözleşmeli personel yarışma sınavına katılabilmek için Başkanlık internet sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin 26.02.2018 tarihinden itibaren 16.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlık İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen, elden veya iletişimde belirtilen adrese posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

2. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Ancak posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar Başkanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme konmaz.

IV – SINAV İŞLEMLERİ:

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Sözleşmeli Yerli Uzman alımı sınavı, önce yazılı sonra sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

Yazılı sınavı 07.04.2018 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınavın saati ve adresi daha sonra Başkanlığımızca (www.yek.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi’ni Başkanlığımız internet sitesinden (www.yek.gov.tr) alabileceklerdir.

Adaylar yazılı sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

V – SINAV KONULARI Yazılı Sınav

Yazılı sınav iki ayrı grup olarak,

a) A ve B grubu Sözleşmeli Yerli Uzman başvuruları için,

a.1) Yazma ve eski basma eserlerin kataloglaması, sınıflanması, dijitalleştirilmesi, hizmete

sunulması ve benzeri kütüphanecilik meslek bilgisi %10 a.2) Kitap ve kütüphanecilik tarihi, hat, tezhip, minyatür ve benzeri geleneksel Türk el sanatları,

Fen ve Sosyal İlimler alanlarında eser vermiş ünlü müellifler ve eserleri %10 a.3) Bu fıkrada belirtilen alanlardaki eserlerin diline ve içeriğine vukufiyet derecesi %10 a.4) Yazma ve eski basma eserlerde Osmanlı Türkçesi transkripsiyon veya çevirisi %40 a.5) Seçmeli Arapça veya Farsça Transkripsiyon veya Çevirisi %30

b) C grubu Sözleşmeli Yerli Uzman başvuruları için,

b.1) Yazma ve eski basma eserlerin konservasyonu, restorasyonu, ciltçilik ve benzeri mesleki

bilgisi %50

b.2) Kitap ve kütüphanecilik tarihi, hat, tezhip, minyatür ve benzeri geleneksel Türk el sanatları,

Fen ve Sosyal İlimler alanlarında eser vermiş ünlü müellifler ve eserleri %30 b.3) Eski basma eserlerde Osmanlı Türkçesi okuma ve transkripsiyonu %20 Konularından oluşur.

Sınavda hatalı soru çıkması durumunda hatalı soru iptal edilip, adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır

Başkanlığın görev alanı dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konulardan yapılır.

Yazılı sınav sonucunda yüz puan üzerinden yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sözlü sınavın yeri ve tarihi

Başkanlığın ve Bakanlığın kurumsal internet sitelerinde ilan edilir.

Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.

Yazılı sınav sonuçlarının ilanı

1. Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, sınav bitimini takip eden on iş günü içinde Başkanın onayına sunulur ve yazılı sınav sonuçları, (www.yek.gov.tr) Başkanlık internet sitesinden

duyurulur.

2. Duyuru tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca on gün içinde sonuçlandırılır. Sınav sonucu, sözlü sınava girecek tüm adaylara yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

3. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

4. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı olarak veya elektronik posta yolu ile bildirilmek suretiyle sınava çağrılırlar.

5. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi

Buna göre sözlü sınav adayların;

(1) Sözlü sınav adayların;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, %50

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, %10

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, %10 ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, %10

d) Genel yetenek ve genel kültürü, %10

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, %10

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü Sınav Sonucunun İlanı:

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav sonuçlarına göre bir başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenir ve liste halinde Başkanlığın kurumsal internet sitelerinde sınav bitiş tarihinden itibaren en geç beş işgünü içerisinde ilan edilir.

(1) Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(2) Başkanlık tarafından uygun görülmesi halinde asıl adayların yanı sıra, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyon tarafından en fazla on gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

Sınav sonucunun duyurulması ve itiraz

1.Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında duyurulur. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilir.

2.Giriş sınavı neticesinde sınavı kazanıp Sözleşmeli Personel kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Atanamayanların başvuru belgeleri giriş sınavını sonuçlarının ilanını izleyen altı ay içinde talepleri halinde ilgililere iade edilir.

3.Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, sınav ve değerlendirme komisyonunca en fazla 10 (on) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar dikkate alınmayacaktır.

4.Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik geçerlidir.

VI-SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İŞE BAŞLAMASI

(1) Giriş sınavını kazanan sözleşmeli personel, Başkanın onayı ile işe başlatılır.

(2) Sınavı kazananların sözleşmeli personel pozisyonlarında işe başlayabilmeleri için, işe başlamaya ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

(3) İşe başlama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin işe başlama işlemleri yapılmaz. Ayrıca belirttiği adreste bulunmadığı için kendilerine tebligat yapılamayanlar, on beş gün içerisinde başvuruda bulunmadıkları takdirde haklarını kaybederler.

(4) İstenilen belgeler, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından incelenir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlanması için onbeş gün süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar işe başlatılmaz.

(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak işe başlama işlemleri yapılmaz.

(6) İstenilen belgelerde yanlış bilgi verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilir.

Deneme süresi

(1) İlk defa işe alınanlarla, iki aylık deneme süresi için sözleşme yapılır.

(2) Deneme süresi içinde sözleşmeli personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, yaratıcılığı, girişimciliği, çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin ve kişisel nitelikleri, her ayın sonu itibarıyla personel değerlendirme formu ile sözleşmeli personelin bağlı olduğu birim amirlerince silsile yolu ile puan esasına göre doldurularak belirlenir ve nihai değerlendirme ikinci ayın sonunda yapılarak ilgili daire başkanının teklifi ve Başkan tarafından deneme sürecinin başarı ile geçirildiği onaylanır.

(3) Değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile o bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılır; başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez ve bu kişiler bir daha Başkanlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.

VII – İLETİŞİM

Adres:Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No:1 Fatih/İstanbul

e-mail : ikdh@yek.gov.tr Telefon : (0212) 514 46 36 Fax : (0212) 514 46 37

Başvuru formu için Tıklayınız.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz