Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı sıra 19.07.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ve 22.05.2018 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ve 31.05.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;

4 – Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 – İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

9 – Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara Tıbbi Biyokimya Doçent kadrosu hariç Tıp doktoru dışında müracaat kabul edilmeyecektir.

(**) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI

VE ALANI

UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1 Mezenter uzatma teknikleri ile ilgili deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Bariatrik cerrahi ve laparoskopik cerrahi anestesileri konusunda çalışmaları ve deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Akciğer kanseri evrelemesinde PET-BT’nin rolü ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Profesör 1 1 Sağlık yönetimi ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Doçent 1 1 Halk sağlığı alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak, , sağlıkta yönetim ve strateji alanında deneyimi olmak, diabetes mellitus konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları (İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları) Doçent 1 1 İmmünoloji ve Alerji uzmanı olmak, anksiyetenin ilaç provakasyon test sonuçlarına etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Nefroloji) Profesör 1 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak, renal transplantasyon konusunda uluslar arası çalışmaları ve yurtdışı proje deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları) Doçent 1 1 Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak, primer hiperparatroidili hastalarda postural paratroid hormon değişiminin değerlen-dirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Romatoloji yan dal uzmanı olmak, Ankilozan spondilitli hastalarda işitme fonksiyonları ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrin) Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak, paratoid adenomlarının preoperatif lokalizasyonunda endoskopik ultrasonografi konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Hastane enfeksiyonları ve kronik hepatitler konularında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Transkatater aort kapak replasmanı (TAVI) konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak, karotis stentleme işlemleri ve kalıcı pace takılması konusunda deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Stereotaktik radyoterapi ve 3-boyutlu brakiterapi konusunda deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 1 1 Tıbbi biyokimya alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak, Thiol/disülfit homeostazı ve metal maruziyeti konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak, bakteriyel virülans faktörleri ve direnç genleri üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Geriatrik rehabilitasyon ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında deneyimi ve çalışmaları olmak, klinik elektronöromiyografi konusunda deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Optik sinir başı ultrasonografik görüntülemesi konusunda çalışmaları olmak. Nistagmus, transplantasyon ve oblik kas cerrahileri konusunda eğitim almış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 1 Dental apseli hastalarda kan leptin seviyesi ve rezorbe olabilen vidaların sitotoksisiteleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Doçent 1 1 Yeni doğanlarda görülen oral anomaliler ve indirekt pulpa tedavisinin klinik ve mikrobiyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Mandibuler anestezinin göz komplikasyonları ve pterigomaksiller bölge anatomisinin değerlen-dirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Periodontal hastalıklarda iskemik modifiye albümin seviyesi ve periodontal defektlerin mikro-CT ile hacimsel ölçümleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Arşivcilik Profesör 1 1 Eski batı kültür tarihi alanında uzmanlığını almış, agonistik, spor, oyunlar, atletler, epigrafya konularında eser vermiş olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Profesör 1 1 Emeviler, Arap-Hazar Ilişkileri, Haçlı Seferleri Tarihi, Islam Tarihi ve Medeniyeti üzerine çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Doçent 1 1 Siyaset felsefesi, siyaset-ahlak ilişkisi, tarih felsefesi, islam dünyası sorunları, eğitim felsefesi, siyasal ideolojiler alanlarında eser vermiş olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Fars Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1 Farsça dil öğretimi, Fars Türk sözlükbilimi üzerine araştırma ya da yayın yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Klinik Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktora derecesini psikoloji programından almış olmak öz-duyarlık, utanç ve suçluluğa yatkın bireylerin tepkileri, kişilerarası duygu düzenleme konularında çalışmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Profesör 1 1 İslam felsefesi İslam ahlak felsefesi ayrıca İbni rüşd ve varlık felsefesi hakkında çalışmaları bulunmak
İşletme Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 1 Girişimcilik ve yerel ekonomik kalkınma, yenilik ekonomisi ve Endüstriyel kümeler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Doçent 1 1 Bilgi sistemleri konusunda çalışmaları olmak.
İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Doçent 1 1 Bilgi Teknolojileri ve firma yenilik stratejileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Profesör 1 1 Makroekonomi, yeni Keynesyen makroekonomi, para ekonomisi ,teorisi ve politikasıi enflasyon ve ekonomik modelleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
Halk Sağlığı Enstitüsü Geleneksel, Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp ______ Doçent 2 1 Tohumlu bitki sistematigi konusunda calismalari olmak, Bitkilerin tibbi etkileri uzerine deneyimi olmak.
Halk Sağlığı Enstitüsü Geleneksel, Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp _______ Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Eczacılık lisans mezunu olmak, Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak, Tıbbi bitkiler konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz